Arbejdsplan for IOGT i 2015 og 2016

 

Indledning

Vores organisation er 135 år gammel og stadigvæk fuld af liv og gåpåmod. Det i sig selv er beundringsværdigt. Det der fylder organisationen med liv er vores trofaste medlemmer, dedikerede medarbejdere, vores engagerede frivillige, vores fælles sag og ikke mindst vores brugere. Vi kæmper for at gøre livet tryggere, sundere og mere meningsfyldt for udsatte danskere og det skal vi blive ved med, for der er stadig hårdt brug for vores indsats.

Da vi ikke længere får driftsstøtte fra Sundhedsstyrelsen, er vi blevet tvunget til at satse udelukkende på det frivillige arbejde i organisationen og se nye veje for at drive vores organisation fremad. Dette grundlag vil denne arbejdsplan bære præg af.

 

Vision

Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol og andre rusmidler medfører.

Vores vision er og skal altid være grundstenen i vores arbejde og vores værdier.

 

Hovedbudskab

I perioden 2015-2016 vil vi arbejde ud fra et hovedbudskab der lyder, at børn og voksne har ret til at vokse op og leve i trygge omgivelser, at der bliver taget hånd om medarbejdere på arbejdspladser, som har et alkoholproblem og endelig en øget indsats i forhold til unge, der har en for tidlig alkohol debut og som ofte drikker for meget og for ofte.

Vi vil benytte vores gode erfaringer, tilegne os ny viden og trække på vores netværk, så vi kan udvikle vores organisation og give IOGT en mere tydelig og fast position i lokalsamfundet. Som misbrugsbekæmpende organisation arbejder IOGT både socialt, rehabiliterende og forebyggende for at kunne hjælpe så mange borgere som muligt med enten at undgå at udvikle misbrugsrelaterede problemer eller få bugt med deres misbrugsrelaterede problemer, så de kommer på fode igen og på ny kan agere aktive samfundsborgere. Vi er en vigtig del af samfundet og det skal vi konstant arbejde på at synliggøre.

IOGT’s største aktiv og vigtigste ressource er de mennesker vi har i vores organisation.

Indholdet i arbejdsplanen er udvalgt ud fra vores værdier, de tiltag og tilbud der fungerer godt samt nye indsatsområder. Tilsammen udgør denne arbejdsplan opskriften til at føre IOGT vel videre de næste par år.

 

Vigtige indsatsområder for IOGT:

 • Børn og unge som vokser op i familier med alkoholmisbrug.
 • Frivilligheden i det sociale arbejde
 • Informationskampagner
 • Rusfrie miljøer med sociale og kulturelle aktiviteter for vores medlemmer og brugere
 • Mulighedernes Hus – socialøkonomisk projekt

 

Organisatorisk vil vi satse på:

 • Støtte og guide de lokale afdelinger
 • Synliggørelse af IOGT i samfundet og styrkelse af kommunikationen på kryds og tværs i organisationen
 • Styrke samarbejde med relevante medspillere i samfundet
 • Sikre IOGT et mere solidt fundament gennem nødvendige besparelser og et socialøkonomisk projekt der kan skaffe driftsmidler til organisationen
 • Styrke samarbejdet med IOGT-NTO og IOGT International

 

Opbygning af arbejdsplan

Områderne, som uddybes i dette oplæg, er:

 

1: Det generelle sociale arbejde

2: Mulighedernes Hus – socialøkonomisk projekt

4: Det internationale samarbejde

5: Organisationen

 

1: Det generelle sociale arbejde

 

Målsætning

Støtte afdelingerne i, at udvikle og tilbyde sociale miljøer, som tilbyder den enkelte bruger et netværk, muligheden for at arbejde med sig selv og udvikle sig i en positiv retning. Informere instanser og institutioner om fakta og konsekvenserne af alkohol- og stofmisbrug og tilbyde unge alternativer til arrangementer der at involvere druk. Forhindre at mennesker får et alkohol- og hashmisbrug, som fører til en social og menneskelig deroute. Mennesker, som har problemer på grund af eget eller andres misbrug, skal få øget livskvalitet og højnelse af social status og kompetencer.

 

Prioriteringer

 • Faglig opdatering/opkvalificering i afdelingerne med henblik på at styrke afdelingerne til at sørge for sig selv
 • Øget rekrutteringsarbejde for at skaffe flere medlemmer gennem mere effektiv hvervning og gode rutiner for opfølgning og medlemspleje
 • Fortsætte arbejdet med selvhjælpsgrupper, børn og unge
 • Endnu større faglighed i det sociale udvalg og i højere grad erfaringsudveksling på kryds og tværs.

 

 

At tænke – mål

At mennesker som er i en livssituation socialt eller økonomisk gør, at det de har specielle behov, og derfor er specielt sårbare får den støtte og opbakning de ønsker og har krav på.

Indsatsområderne er en rød tråd i organisationen, som virker samlende i arbejdet.

 

At handle

Systematisk rekruttering af nye brugere.

Gennem det praktiske arbejde vise, at IOGT fortsat bidrager til en bedre hverdag for mennesker med alkoholmisbrug og deres pårørende.

Arrangerer ferier for børn og unge og familier med alkoholmisbrug.

Inddragelse af IOGT’s medlemmer som ressource.

IOGT skal fremstå en som modkultur i samfundet ved at skabe gode rusfrie miljøer og samlingssteder.

Videreudvikle sunde og gode samværsformer i egne møder og i miljøer for andre.

Bidrage til at flere stiller spørgsmål, om den rolle alkohol spiller i dagens samfund.

At være en organisation, hvor brugere og medlemmer oplever en meningsfuld tilknytning gennem jævnlige tilbud i et rusfrit miljø.

 

2: Mulighederne Hus

Dette er en kort oversigt over målsætningen og prioriteringerne for projektet. En udspecificeret projektplan er vedlagt arbejdsplanen.

 

Målsætning

Målet med dette socialøkonomiske projekt er at give socialt udsatte en ny chance i livet. Give dem mulighed for at have en funktion og arbejde med sig selv, så de kan blive aktive, ansvarlige samfundsborgere.

 

Prioriteringer

Skaffe midler og samarbejdspartnere, der kan sikre at projektet søsættes. Indgå aftale med kommunen om samarbejde og mulig levering medarbejdere, der skal aktiveres og har brug for støtte.

 

At tænke – mål

At mennesker som befinder sig uden for arbejdsmarkedet og i en livssituation socialt eller økonomisk der gør, at det de har specielle behov, og derfor er specielt sårbare, får mulighed for at komme i arbejde og samtidig møder den støtte og opbakning de ønsker og har krav på.

 

At handle

Her henvises til arbejdsplanen i projektbeskrivelsen.

  

3: Det internationale arbejde

 

Målsætning

At bidrage til IOGTs arbejde globalt

 

Prioriteringer

At deltage i relevante arbejdsgrupper og styrelser

 

At tænke – mål

At bidrage og drage fordel af det omfattende samarbejde og erfaringsudveksling, som finder sted på tværs af landene.

 

At handle

M.h.t. det nordiske samarbejde skal vi deltage i formandsmøder i NGR – nordisk Good Templar råd.

M.h.t. arbejde i IOGT International i det internationale rehabiliteringsarbejde, som planlægges i den såkaldte Core Group, skal vi deltage i konferencerne.

M.h.t. EMNA – European Mutual- Help Network for Alcohol-related Problems skal vi fortsat være repræsenteret.

 

5: Organisationen

 

Målsætning

At være en organisation, der følger med tiden samtidig med baglandet – medlemmerne, de frivillige og brugerne er hjørnestenene.

 

Prioriteringer

Udnytte organisationen ressourcer optimalt

Udvikle gode systemer

En velfungerende organisationsstruktur

Samarbejde og alliancer