INDHOLD

 1. PLATFORM
 2. AFHOLDSLØFTE
 3. MEDLEMSKAB

3.1. Løftebundet medlemskab

3.2. Støttemedlemskab

 1. LANDSMØDET

4.1. EKSTAORDINÆRT LANDSMØDE

4.2. LANDSSTYRELSEN

4.3. ORGANISATIONENS KONTOR

4.4. MIDTVEJSKONFERENCE

4.5. INDSTILLINGSUDVALGET

 1. LOKALE KLUBBER OG AFDELINGER
 2. CEREMONIELT ARBEJDE
 3. LOGO
 4. ØKONOMI
 5. VEDTÆGTSÆNDRINGER
 6. OPLØSNING

VEDTÆGTER FOR DET SOCIALE ARBEJDE

 • DET SOCIALE UDVALG
 • IOGT’S RÅDGIVNINGSCENTRE
 1. Platform

IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset etnicitet, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet for IOGT Danmark er at arbejde for et samfund, der i ordets bedste betydning er frit og giver borgere mulighed for at opnå et mere meningsfyldt liv. Som et middel til at nå dette mål ønsker IOGT Danmark at fremme en livsstil uden indtagelse af alkohol og andre rusmidler.

IOGT Danmark ønsker at fremme et livssyn, hvor alle har ret til personlig frihed og forventer af vore medlemmer, at de arbejder for at øge livskvaliteten hos alle mennesker.

Endvidere arbejder IOGT Danmark for fred ved at støtte demokrati på alle niveauer i samfundet, hvilket betyder at alle borgere må gives mulighed for aktivt at deltage i beslutningsprocesser og frit udtrykke deres meninger. IOGT Danmark anser det for væsentligt at medvirke til at skabe et samfund, der arbejder for fred ved at fremme menneskers udvikling og værdighed, demokrati tolerance, lighed og retfærdighed.

IOGT Danmark mener, at alkohol og andre rusmidler udgør en alvorlig trussel mod ethvert menneskes værdighed og frihed, hvorfor organisationens løftebundne medlemmer har forpligtet sig til et liv uden alkohol og andre rusmidler.

IOGT Danmark har som en følge af ovenstående valgt at engagere sig i socialt arbejde blandt mennesker, der er ramt af problemer relateret til brug af alkohol og andre rusmidler. Vores mål er at mindske forbruget af disse skadelige stoffer såvel nationalt som internationalt.

IOGT Danmark er medlem af IOGT International.

 1. Afholdsløftet

Hvert løftebundet medlem accepterer en forpligtigelse til at leve et liv uden brug af alkohol eller andre rusmidler og fremme offentlig accept af dette princip. Dog tillader løftebundet medlemskab, at der må indtages drikke, hvis alkoholindhold ikke overstiger 2,7 volumenprocent.

 1. Medlemskab

I IOGT Danmark er der to typer medlemskab:

3.1.  Løftebundet medlemskab

Enhver kan ansøge om medlemskab af IOGT Danmark. Det kræver underskrivelse af afholdsløftet på en dertil udformet blanket og regelmæssig indbetaling af medlemsafgift. Ved brud på afholdsløftet eller restance med medlemsafgiften fortabes medlemskabet. Dette gælder også hvis et medlem i skrift eller handling modarbejder IOGT Danmarks interesser eller skader organisationens omdømme. Klager herom femsendes til landsstyrelsen, der behandler sagen på næste møde.

Landsstyrelsens afgørelse kan appelleres til landsmødet. Løftebundne medlemmer, der er fyldt 18 år, har efter et års medlemskab stemmeret på landsmødet og er valgbar efter to år.

3.2. Støttemedlemsskab

Som støttemedlem kan optages enhver, som erklærer sig villig til at støtte IOGTs arbejde. Støttemedlemmer er undtaget IOGTs krav om fuldstændigt afhold fra alkohol og andre rusmidler.

Ved deltagelse i IOGTs arrangementer afstår støttemedlemmet fra at indtage alkohol. Støttemedlemmer skal virke for at fremme IOGT Danmarks omdømme, jævnfør ovenstående.

Ved restance med medlemsafgiften fortabes medlemskabet. Dette gælder også, hvis et medlem i skrift eller handling modarbejder IOGT Danmarks interesser eller skader organisationens omdømme. Klager herom fremsendes til landsstyrelsen, der behandler sagen på sit næste møde.

Støttemedlemmerne vælger på landsmødet et medlem og en suppleant for denne til IOGTs landsstyrelse. Støttemedlemmer, der er fyldt 18 år og har 2 års medlemskab, er valgbar og har stemmeret til punkt 4.h på dagsorden.

 1. Landsmødet

Landsmødet er landsorganisationens højeste besluttende myndighed.

Der afholdes landsmøde hvert andet år. Tid og sted bestemmes af landsmødet.

Stemmeret på landsmødet har ethvert medlem af IOGT Danmark, der i henhold til § 3.1. har været medlem i mindst 1 år.

Forslag, der ønskes behandlet på landsmødet, kan fremsættes af alle medlemmer. Forslaget skal være landsstyrelsen i hænde senest 1. februar i landsmødeåret.

Beretning, regnskab og evt. forslag med landsstyrelsens indstilling skal tilsendes landsmødedeltagerne senest 14 dage før landsmødet.

På landsmødet skal som minimum anvendes følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Liste over stemmeberettiget deltagere
 • Godkendelse af dagsorden
 • Nedsættelse af presseudvalg
 • Nedsættelse af stemmeudvalg
 • Formandens beretning
 • Indstillingsudvalget kommentarer
 • Godkendelse af beretning og regnskab
 • Behandling af lovforslag
 • Forelæggelse af vedtagelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Fremlæggelse af arbejdsplan
 • Forslag til pressemeddelelse
 • Valg

A) Landsformand

B) Næstformand

C) 3 medlemmer til Landsstyrelsen

D) 2 suppleanter til landsstyrelsen

E) 2 revisorer + 1 revisorsuppleant

F) Autoriseret revisor

G) 3 medlemmer til Indstillingsudvalget

H) Støttemedlemmerne vælger et medlem og suppleant

I) Næste Landsmøde

J) Godkendelse af pressemeddelelse

K) Afslutning

Ved valg til IOGTs styrelse skal det sikres, at den ikke udgøre et flertal af ansatte. Formand og Næstformand må ikke begge være ansatte

4.1. Ekstraordinært landsmøde

Ekstraordinært landsmøde til behandling af særlige spørgsmål kan sammenkaldes af landsstyrelsen og skal sammenkaldes, når mindst 10 % af medlemmer anmoder herom. Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

4.2. Landsstyrelsen

Til at udøve landsorganisationens myndighed mellem dens møder vælger landsmødet landsstyrelse, som består af landsformand, næstformand og yderligere 3 medlemmer. Desuden vælges 3 suppleanter. Den løftebundne suppleant, der får flest stemmer, bliver 1. suppleant.

Herudover består landsstyrelsen af den under punkt 4.h valgte repræsentant for støttemedlemmerne.

Til det ordinære landsmøde skal landsstyrelsen udarbejde budget for det kommende år.

Landsstyrelsen skal udarbejde en toårig arbejdsplan, som skal foreligge på landsmødet.

Landsstyrelsen samles så ofte, som det er nødvendigt.

Indkaldelsen foretages af landsstyrelsens formand.

4.3. Organisationens kontor

Landsstyrelsen ansætter og afskediger administrativt personale.

4.4. Midtvejskonference

I de år, hvor der ikke afholdes ordinært landsmøde, påhviler det landsstyrelsen at afholde medlemskonference.

4.5. Indstillingsudvalget

Indstillingsudvalgets opgave er kritisk at gennemgå referater fra landsstyrelsens møder samt fremkomme med og begrunde forslag til sammensætning af landsstyrelsen.

5. Lokale afdelinger og klubber

Fuldmagt til stiftelse af en lokalafdeling og en klub udstedes af landsstyrelsen. Lokalafdelingens virksomhed ledes af en styrelse på tre medlemmer over 18 år, der vælges for et år af gangen med ansvar overfor landsstyrelsen. Ved ophør tilfalder dens ejendom landsorganisationen.

Klubbernes forhold omhandles i vedtægterne for det sociale arbejde og betragtes som en integreret del af disse.

6. Ceremonielt arbejde

Afdelinger, som ønsker at arbejde ceremonielt, skal gøre dette efter gældende ritualer.

7. Logo

IOGT Danmarks officielle logo er en cirkelrund blå globus med en vandret midt stillet bjælke i blåt med IOGT i hvidt.

8. Økonomi

Driften af landsorganisationen baseres på statstilskud, tilskud fra tips- og lottomidler, diverse gaver og fonde samt medlemsafgifter.

Den daglige drift varetages af organisationens regnskabsfører i samarbejde med landsstyrelsens landsformand og næstformand.

Landsstyrelsens nedsætter et forretningsudvalg bestående af landsformand, næstformand, samt et styrelsesmedlem, der i samarbejde med resten af styrelsen varetager økonomien.

9. Vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer kan fremsættes af et hvert løftebundet medlem. Det skal stiles til landsmødet og fremsendes til landsstyrelsen senest d. 1. februar før et ordinært landsmøde. Forslaget skal begrundes. Landsstyrelsen er pligtig til at udsende forslaget/forslagene til alle medlemmer. For at opnå vedtagelse kræves 2/3 flertal på landsmødet.

10. Opløsning

I tilfælde af IOGT Danmark indstiller sine aktiviteter, skal landsstyrelsen og landsmødet tage beslutning om organisationens opløsning. Eventuelle aktiver skal i et sådant tilfælde overdrages til IOGT International.

Vedtægter for Det Sociale Arbejde

IOGT Danmarks sociale arbejde er organiseret rådgivningscentre.

Det Sociale Udvalg

Formålet er at samle IOGTs Rådgivningscentre til én fælles indsats baseret på IOGTs internationale rehabiliteringsprogram som et tilbud til mennesker med alkoholrelaterede og andre misbrugsrelaterede problemer.

Det sociale arbejde ledes af et udvalg bestående af Rådgivningscentrenes formænd og ansatte konsulenter. Udvalgets medlemmer skal være løftebundne medlemmer af IOGT Danmark. Landsstyrelsen udpeger formanden, som skal være medlem af landsstyrelsen. De daglige ledere har ret til at deltage i socialudvalgets møder.

Til udvalget knyttes et sekretariat som støtte funktion for det sociale arbejde.

Det sociale udvalg fremlægger eget budget med ansvar overfor IOGT Danmarks landsstyrelse.

IOGTs rådgivningscentre

Rådgivningscentrets formand udpeges af det sociale udvalg og kan kun afsættes af samme.

Rådgivningscentrets formand er IOGTs repræsentant i centret. Formanden er altid ansvarlig for centrets økonomi. Der kan eventuelt udpeges en kasserer, der ligeledes skal være løftebundne medlem af IOGT Danmark og skal godkendes af det sociale udvalg.

Rådgivningscentret skal indsende årsberetning, statistik og lokale regnskaber til landskontoret.

IOGT Danmark er centrets garant over for myndigheder, behandlingsinstitutioner m.v.

Landskontoret er regnskabsfører for alle Rådgivningscentre. Centret fremsender månedsvis kasserapport sammen med relevante kontoudtog til brug for bogføring.

Enhver, der ønsker det, kan anonymt og uforpligtende gøre brug af Rådgivnings-centrenes tilbud. Der stilles ikke krav om kontingent.

Formanden for centret bør inddrage så mange som muligt i aktiviteterne, f.eks. ved nedsættelse af tilrettelæggende udvalg. Disse udvalg er ansvarlig overfor Rådgivningscentres formand.

I tilfælde af, et Rådgivningscentre ophører med at fungere, skal alle ejendele, herunder økonomiske midler m.m., afleveres til IOGT Danmark.